احکام جدید صادره از طرف ریاست دانشگاه

0

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست محترم دانشگاه آقایان:

***

دکتر رضا طیبی، استاد و عضو هیأت علمی گروه شیمی، به عنوان” نماینده هیأت اجرایی جذب دانشگاه در کارگروه صلاحیت های علمی دانشکده های علوم پایه و ریاضی و علوم کامپیوتر” به مدت یک سال

.

دکتر غلامرضا ابراهیمی، دانشیار و عضو هیأت علمی گروه مواد و متالوژی، به عنوان “نماینده هیأت اجرایی جذب دانشگاه در کارگروه صلاحیت های علمی دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر، فنی و مهندسی، مهندسی نفت و پتروشیمی، معماری و شهرسازی” به مدت یک سال

.

دکتر ابوالقاسم امیراحمدی، دانشیار و عضو هیأت علمی گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی،” نماینده هیأت اجرایی جذب دانشگاه در کارگروه صلاحیت های علمی دانشکده های جغرافیا و علوم محیطی، تربیت بدنی و علوم ورزشی” به مدت یک سال

.

دکتر سیروس سالمی، استادیار و عضو هیأت علمی گروه شیمی، به عنوان “نماینده اعضای هیأت علمی در شورای آموزشی دانشگاه” به مدت یک سال

.

دکتر احسان امیری راد، استادیار و عضو هیأت علمی گروه مکانیک، به عنوان “مدیر مرکز کارآفرینی و ارتباط علمی با جامعه”به مدت یک سال

و

دکتر حسین شاد، کارشناس راه و ساختمان، به عنوان “عضو شورای برنامه ریزی طرح های عمرانی” به مدت یک سال منصوب گردیدند.

نظرات بسته اند