سخنرانی علمی دکتراشراقی ازموسسه شتابدهنده پروتون-نوترون بزرگ اروپا در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

0

سخنرانی علمی دکتراشراقی ازموسسه شتابدهنده پروتون-نوترون بزرگ اروپا
The European Spallation Source (ESS)باموضوع،شتابدهندۀ ESSدر دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *