کارگاه های آموزشی مرکز مشاوره در اسفندماه ۹۵

0

ردیف

موضوع کارگاه مدرس زمان مکان

۱

“باورهای قبل از ازدواج “

سرکارخانم یحیی زاده دوشنبه ۹/۱۲ ساعت  ۲۱لغایت ۲۳ اتاق Tv خوابگاه نرگس 
۲

“باورهای قبل از ازدواج “

سرکارخانم یحیی زاده

دوشنبه ۱۰/۱۲ ساعت ۲۱لغایت ۲۳ سالن اجتماعات خوابگاه

ولیعصر 

۳

“مهارت قاطعیت وجرأتمندی”

سرکارخانم سیروسی

شنبه ۱۴/۱۲ ساعت ۲۰ لغایت ۲۲ اتاق Tv خوابگاه نرگس

 

 

۴

“مهارت ارتباط با جنس مخالف”

جناب آقای دکتر شاره

دوشنبه ۱۶/۱۲ ساعت ۱۲ لغایت ۱۴

سالن اجتماعات مرکز

 مشاوره

۵ “روشهای نفوذ پذیری وجلب اطاعت “

جناب آقای دکتر شاره

سه شنبه ۱۷/۱۲ ساعت ۱۲ لغایت ۱۴

سالن اجتماعات مرکز

مشاوره

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *