اولین مجمع عمومی موسسه رفاهی کارمندان دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

0

اولین مجمع عمومی موسسه رفاهی کارمندان دانشگاه حکیم برگزار شد، در این جلسه پس از سخنرانی رئیس دانشگاه ، اعضای هیات امنای موسسه رفاهی کارمندان دانشگاه  از  طریق انجام فرایند رای گیری انتخاب شدند.

بر اساس آرای شمارش شده، آقایان: دکتر علی محمد طزری، منصور دولت آبادی، محمد همایی، عباس بابایی، محمود طوسی و اسماعیل قانعی به عنوان اعضای اصلی هیات امنای موسسه و آقایان سید حسین علوی راشد، علی ارقند و رضاهواخواه(مشترک) به عنوان اعضای علی البدل  هیات امنا و آقای محمد رضا اردیبهشتی به عنوان بازرس موسسه رفاهی کارمندان دانشگاه انتخاب شدند. 

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *