مصاحبه با رییس و دبیر دومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی درایران

0

دومین همایش ملّی دوسالانۀ آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی درایران، با هدف زمینه سازی جهت ارائه یافته ها و پژوهش های نوین علمی، کمک به رشد و گسترش آموزش و یادگیری زبان، ایجاد فضای مناسب جهت نقد و بررسی علمی جایگاه زبان بومی و زبان های خارجی در کشورمان، ایجاد تعامل سازنده بین استادان و دانشجویان زبان و مباحثی از این قبیل، در اردیبهشت ۱۳۹۶ در سبزوار، توسط دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری (گروه های آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات فرانسه) با همکاری شماری از مؤسسات و مراکز علمی و دانشگاهی کشورمان برگزار می شود، با توجه به برگزاری «دومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی درایران» درروزهای۱۳ و۱۴ اردیبهشت  ۱۳۹۶  در دانشگاه حکیم سبزواری، گپ و گفتی با دکتر مهیار علوی مقدم (رییس همایش) و دکترسید محمدرضا امیریان(دبیرهمایش) داشته ایم که در ادامه از نظر خواهید گذراند:

 

*به نام خدا و با تشکر از وقتی که در اختیار روابط عمومی دانشگاه قرار داده اید، لطفا برای مخاطبان ما بگویید، زمینه برگزاری موضوع آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی از کی وکجا منشا می گیرد؟

 

 • دکتر علوی مقدم:من نیز از حضور شما بسیار متشکرم. واقعیت این است ما همواره به آسیب شناسی وزدودن آفت ها دردوحوزه آموزش وپژوهش ،سخت نیازمندیم تابتوانیم به رشد وبالندگی دست یابیم. مااز نیمه سال ۹۲ تاکنون، براساس باور به ارتقای سطوح پژوهشی اعضای هیات علمی،مدرسان ودانشجویان،دردانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه،نشست هایی باعنوان «گفتارپژوهشی»و«میزگردپژوهشی»برگزار کرده ایم. دریکی ازاین میزگردهای پژوهشی،دراوایل سال ۹۳نشستی داشتیم با نام «آسیب شناسی آموزش زبان خارجی درایران» واین،سرآغاز پیشنهاد برگزاری همایش های ادواری دوسالانه بانام همایش ملی دوسالانه «آسیب شناسی آموزش زبان خارجی درایران» شکل گرفت که نخستین همایش رادر ۹و۱۰ اردیبهشت ۹۴ برگزار کردیم واکنون در۱۳و۱۴ اردیبهشت۹۶،دومین همایش رادرحال برگزاری هستیم.

 

*لطفاًدرباره نخستین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی درایران» توضیح دهید؟

 

 • دکترامیریان: نخستین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران در اردیبهشت ۱۳۹۴ با حضور شمار زیادی از دانشجویان، استادان، پژوهشگران و مسئولان حوزه آموزش زبان در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار گردید که در آن بالغ بر ۱۰۰ سخنرانی، دو میزگرد پژوهشی و ۶ سخنرانی ویژه ارائه شد. در این همایش دو روزه به آسیب شناسی آموزش زبان در سطح مدارس و دانشگاه ها پرداخته شده و پژوهشگران و معلمان به تبادل نظر و آسیب شناسی آموزش زبان پرداختند.

 

*اهداف برگزاری «دومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی درایران» چیست؟

 

 • دکترامیریان: دردومین همایش آسیب شناسی موضوعات به روزتری در آموزش زبان همانند لزوم توجه به توانمندسازی و آموزش معلمان، نقش فناوری های نوین در آموزش زبان، لزوم توجه بیشتر به بومی سازی محتوا و کتاب های زبان و ارزشیابی زبان پرداخته می شود.

 

*چرا اردیبهشت ماه رابرای برگزاری این همایش ها انتخاب کرده اید؟

 

 • دکترعلوی مقدم: مناسب ترین زمان برای برگزاری همایش های دانشگاهی،اردیبهشت وآبان است. ما دردانشکده ادبیات،دوهمایش ادواری ومتوالی سالانه داریم: همایش سالانه دراول آبان هرسال دربزرگداشت ابوالفضل بیهقی، به مناسبت روزاول آبان، روزملی بزرگداشت بیهقی ونیز دراردیبهشت سال های زوج،همایش ادواری دوسالانه ملی«آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی درایران». هوای اردیبهشت، درخراسان وسبزوار، هوایی است مناسب برای برگزاری همایش ها و در این ماه دانشگاه ها، دارای فضایی پویا، علمی وآکادمیک است.

 

*ازچه زمانی فعالیت های همایش آغازشد؟

 

 • دکتر امیریان: از اواخرسال ۹۴ در گروه زبان انگلسی تصمیم بر برگزاری دومین همایش آسیب شناسی گردید و سپس در دانشکده و دانشگاه با برگزاری این همایش موافقت گردید وپس ازطرح موضوع توسط رییس دانشکده ادبیات درشورای پژوهشی دانشکده ودانشگاه، واعلام موافقت، سایت همایش در اوایل سال ۹۵راه اندازی شد. سپس پوسترهای همایش توزیع گردید و چکیده ها به دبیرخانه همایش ارسال گردید.

 

*درباره ی ساختار اجرایی همایش توضیح بفرمایید؟

 • دکتر علوی مقدم:این همایش،علاوه بربخش علمی که زیر نظر دبیرهمایش،مدیر بخش نظارت علمی وسه مشاوردرحوزه ی زبان های انگلیسی،عربی وفرانسه اداره می شود دارای بخش های ۷گانه ای است که مدیران همه بخش ها یا اعضای هیات علمی دانشکده هستند ویا دانشجویان دکتری،به این ترتیب:بخش های دبیرخانه،روابط عمومی واطلاع رسانی،تشریفات واموررفاهی،امورهنری وامورشنیداری ودیداری،طراحی هنری ووب سایت،انتشارات وبخش پشتیبانی وامورمالی همایش.

 

 • گویا علاوه بر مهمانان ایرانی ،تعدادی مهمان خارجی نیز دراین همایش حضوردارند؟
 • دکترامیریان: بله، در همایش دو استاد برجسته و سرشناس بین المللی در حوزه آموزش زبان حاضر هستند. پروفسور راد الیس استاد ممتاز و نفر شماره یک در آموزش زبان دنیا که از نظریه پردازان ممتاز و صاحب تالیفات بی نظیری در آموزش زبان می باشند. نفر دوم نیز پروفسور رامش دونگده از کشور هندوستان و از استادان شناخته شده وصاحب نام و مولف کتاب های بسیار از جمله فرهنگ زبان آکسفورد می باشد.

 

*به رغم حضور مهمانا ن خارجی ،پس چرا همایش رابه صورت بین المللی برگزار نمی کنید؟

 • دکتر علوی مقدم:درخواست مااز آغاز، برگزاری دومین همایش به صورت بین المللی بود؛ متاسفانه موانع اداری ،سدی دربرابراین موضوع بود ومتاسفانه، درخواست ما، دیر به هیات امنا برای تصویب برگزاری همایش به صورت بین المللی ارسال شد.

 

*ودرباره ی مهمانان داخلی نیز؟

 • دکتر امیریان: مهمانان داخلی همایش نیز ۶ تن از استادان فرهیخته و صاحب نظر در آموزش زبان انگلیسی، فرانسه و عربی می باشند که سالیان درازی به تدریس، تالیف و پژوهش در حوزه های مختلف پرداخته اند.

 

*لطفاً درباره ی تعداد نشست های علمی همایش هم توضیح دهید:

 • دکتر علوی مقدم:درمجموع ۳ نشست عمومی و۲۰ نشست تخصصی دراین همایش برپا می شود. درنشست های عمومی،۷ تن ازاستادان بارزتر وبرجسته تربه سخنرانی خواهندپرداخت ودر نشست های تخصصی ،درمجموع،حدود ۹۵ سخنرانی ارائه می شودو نیز ۲۰ ارائه به صورت پوستر.

 

*-لطفا درباره تعداد مقالات دریافت شده به دبیرخانه همایش توضیح دهید.

 • دکترامیریان: خوشبختانه استقبال خوبی از همایش گردید و بیش از ۳۵۰ چکیده به دبیرخانه همایش رسید که از این میان حدود ۱۵ چکیده پذیرش نهایی شد و برای ارائه به شکل سخنرانی و پوستر در دو روز برنامه ریزی گردید.

 

*-آیا مجموعه ی چکیده مقالات نیز انتشار می یابد؟

 •   دکترامیریان: بله؛ مجموعه چکیده های همایش در حدود پانصد نسخه به زبان فارسی و انگلیسی و فرانسه چاپ گردیده است.

*- واصل مقالات کی وبه چه صورت منتشر می شود؟

 • دکترامیریان: اصل مقالات نیز بر روی لوح فشرده چاپ شده و در روز همایش به حاضران تقدیم خواهد گردید.

 

*- لطفا درباره ی برنامه های جنبی همایش نیز توضیح دهید.

 • دکتر علوی مقدم:علاوه بر مراسم افتتاحیه واختتامیه وسه نشست عمومی و۲۰ نشست تخصصی،برگزاری دوکارگاه پژوهشی توسط پروفسور راد الیس وپروفسور دونگده و میزگرد آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در مدارس ودانشگاه های ایران آازجمله برنامه های جنبی این همایش است. ضمن آن که شماری ازمقالات،به صورت پوستری ارائه می شود.

 

*- وسخن آخر:

 • دکتر علوی مقدم: با آرزوی ارتقای سطح علمی جامعه ی ما،رشد وبالندگی آموزش وپژوهش درمحیط های دانشگاهی وزدودن آفت ها از آموزش زبان های خارجی ازمدارس ودانشگاه های کشورمان وباسپاس از فرصتی که دراختیار ما قراردادید.
 • دکترامیریان: با سپاس از انجام این مصاحبه و با امید به شرکت پرشور مخاطبان در همایش و حل مشکلات آموزش زبان های خارجی در کشور عزیزمان. امید است که برگزاری این همایش به ارائه راه حل های کارگشا و کاربردی منجر گردد و شرکت کنندگان از حضور خود در سبزوار لذت ببرند.

 

 

 

نظر خود را بیان کنید