سخنرانی دکتر محمد صال مصلحیان ( دانشمند یک درصد پراستناد جهان در علم ریاضیات) با موضوع آموزه هایی در نگارش مقالات پژوهشی

0

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:

سخنرانی با موضوع: آموزه هایی در نگارش مقالات پژوهشی

سخنران: دکتر صال مصلحیان( دانشمند یک درصد پراستناد جهان در علم ریاضیات)معاوم پژوهشی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

سه شنبه ۹ آبان ماه، ساعت ۱۲/۳۰

سالن دکتر علوی

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *