انتصابات جدید در دانشگاه

0

طی احکامی از طرف ریاست محترم دانشگاه، همکاران ذیل به سمت های جدید منصوب گردیدند:

جناب آقای دکتر غلامرضا مقدسی، استادیار و عضو محترم هیأت علمی گروه ریاضی به مدت دو سال به سمت “رییس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

جناب آقای دکتر محمود فرخی، استادیار محترم گروه مهندسی شیمی به عنوان “مدیر گروه مهندسی شیمی ” به مدت یک سال

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *