احکام اعضای حقیقی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

0

طی احکامی جداگانه از طرف رئیس دانشگاه؛ آقایان:

دکتر یعقوب زنگنه
عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی شهری و روستایی

دکتر علی اکبر عارفی جمال
دانشیار و عضو هیات علمی گروه ریاضی محض

و دکتر محمود امین طوسی
عضو هیات علمی گروه ریاضی کاربردی

به عنوان“اعضای حقیقی شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه” به مدت یک سال منصوب گردیدند.

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *