احکام جدید

0

احکام صادره از طرف ریاست دانشگاه به شرح ذیل می باشد:

سرکار خانم دکتر رؤیا عسکری، استادیار و عضو محترم هیات علمی گروه تربیت بدنی عمومی

به مدت یک سال به عنوان عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

***

جناب آقای دکتر علی تسنیمی، رییس محترم کتابخانه مرکزی دانشگاه و استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی

به عنوان سرپرست گروه زبان و ادبیات فارسی

***

جناب آقای دکتر حسن صیانتی، استادیار و رئیس محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی

تمدید عضویت به عنوان عضو شورای فرهنگی دانشگاه به مدت یک سال

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *