انتخابات الکترونیکی کارگروه های تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی شروع شد

0

زمان انتخابـات الکترونیکی برای انتخـاب اعضای کارگروه های تخصصـی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی ۱۳ الی ۱۵ بهمن ماه اعلام شد.

اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می توانند با شماره ملی و تاریخ تولد خود وارد سامانه آموزش عالی به آدرس http://hes.msrt.ir  شده و حداکثر به ۱۵ تن از نامزدهای معرفی شده رای دهند.

شایان ذکر است نامزدهای معرفی شده در لیست اعضای هیات علمی، متناسب با رشته تخصصی همان فرد می باشد.

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *