انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان عضو کمیسیون تخصصی ژئومورفولوژی کارگروه برنامه ریزی علوم جغرافیایی وزارت عتف

0

دکتر کرامت الله زیاری، رئیس کارگروه برنامه ریزی علوم جغرافیایی وزارت علوم، در حکمی دکتر محمد علی اسدی زنگنه عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری را به عنوان” عضو کمیسیون تخصصی ژئومورفولوژی” کارگروه برنامه ریزی علوم جغرافیایی وزارت عتف منصوب کرد.

Source: خبر

نظر خود را بیان کنید

کد امنیتی *