برخی نامه های تبریک رسیده برای ریاست جدید دانشگاه

0

تبریک رئیس دانشگاه تهران

*

تبریک رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان

*

تبریک رئیس دانشنامه نگاری ایران

*

تبریک رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

*

تبریک رئیس پارک علم و فناوری گیلان

*

تبریک رئیس دانشگاه نهاوند

*

تبریک رئیس دانشگاه کشاورزی خوزستان

*

تبریک رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

نظرات بسته اند