صورتجلسه نشست فوق العاده از دوره اول هیأت امنای دانشگاه های حکیم سبزواری و فناوریهای نوین سبزوار (۱۳ خرداد ۱۳۹۳)

0

نظرات بسته اند