ابلاغ های جدید از طرف ریاست دانشگاه

0

طی احکامی جدید که از طرف ریاست محترم دانشگاه صادر شده است آقایان:

دکتر شهرام بهرامی، استادیار و عضو هیأت علمی گروه آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی، با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان “سرپرست دانشکده جغرافیا و علوم محیطی”

دکتر قاسم ذوالفقاری، استادیار گروه محیط زیست به مدت یک سال به عنوان “مدیر  گروه محیط زیست”

دکتر حمیدرضا اویسی، استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و متالوژی به مدت یک سال به عنوان “مدیر گروه مهندسی مواد و متالوژی”

 سرکار خانم دکتر زهرا استیری، استادیار و عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی به مدت یک سال به عنوان “مدیر گروه تربیت بدنی عمومی”

دکتر حجت ا… فسنقری، استادیار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان “سرپرست دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی به مدت دو سال،

دکتر حسن دلبری، استادیار و مدیر روابط عمومی و بین الملل و عضو هیات علمی گروه ادبیات و زبان فارسی، به عنوان عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی به مدت یک سال،

آقای حسین وفائی ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان کارشناس مسئول امور بین الملل

و آقای امین کوشکی، به عنوان مسئول راه اندازی دفتر ارتباط با خانواده دانشجویان منصوب گردیدند.

نظرات بسته اند