قابل توجه دانشجویان محترم(تکمیل فرم ارزیابی)

0

از آنجا که طرح ارزیابی درونی در اا  گروه آموزشی ذیل درحال انجام است و کسب دیدگاه های دانشجویان در خصوص مسائل آموزشی و پژوهشی گروه، ضروری است. لذا فرمی در پرتال دانشجویان گروه های آموزشی مذکور قرارداده شده که لازم است توسط دانشجویان قبل از انتخاب واحد ترم آینده تکمیل گردد.

۱- جغرافیا ( آب و هوا شناسی و ژئومورفولوژی)

۲- زبان و ادبیات فارسی

۳- زبان و ادبیات عرب

۴- زبان و ادبیات انگلیسی

۵- زیست شناسی

۶- فیزیک

۷- علوم تربیتی

۸- عمران

۹- مکانیک

۱۰- مواد

۱۱-معماری

                                                  دفتر نظارت وارزیابی دانشگاه

نظرات بسته اند