انتصاب جدید در دانشگاه

0

طی حکمی از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر حسین شاره، استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی به مدت یکسال به عنوان نماینده شورای دانشگاه در شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان منصوب می گردید.

نظرات بسته اند