آخرین رویدادها
0

موسسه خیریه ایتام سبزوار به پاس مهر و صفای شما در خلق یک حرکت بزرگ ، زیبا و معنوی در روز عرفه با روزه داری و اهدای چندین صد طعام به ایتام عزیز، خود را مرهون می داند و بر خود واجب می داند که از تفکر زیبا و همراهی شما بویژه انجمن خیریه دانشجویی مهرورزان خاصه سرکارخانم باقری و مجموعه همکارانشان قدردانی صمیمانه نماید .

1 278 279 280 281 282 300